TOTOLAN WI

Měsíční korálky

o kmeni Lidu Medvědího potoka

 IX2008

 Náš kmen Lid Medvědího potoka vychází z tradic oddílu založeného v roce 1980 na škole v Olomouci - Řepčíně (Ochránci přírody - později FFNI) a oddílu Šákimové (1989 v DDM Olomouc). Nyní máme již řadu let zázemí v DDM Olomouc a zároveň jsme oddílem mladých ochránců přírody  při 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín v Olomouci.  Lidem Medvědího potoka jsme se stali po poznání krásy a čistoty života Indiánů a přírody v okolí Medvědího potoka v Huslenkách.

 Zaměření a cíle našeho oddílu

 Učíme se poznávat přírodu a cítit s ní. Učíme se správnému pobytu v přírodě. Chceme, aby bylo samozřejmostí, že patříme mezi oddíly, kde se nikdo nevyhýbá  podílu na společné činnosti a  práci, kde se na akcích např. nekouří …, mluví slušně, kde členové oddílu jsou k sobě ohleduplní a vnímají přírodu, kamarády nebo lesní ticho…kde na vícedenních výpravách nepotřebujeme  např. televizi ( vždyť kvůli ní jsme přece do lesa nejeli…) Je docela normální, že nás nerozhodí nějaký ten kopec a trochu deště či jiné nepohody, že kdekdo je tu kouzelník nebo čaroděj, mág šam napištum a  že známe cesty do bájné Faerie a vrypy klínů a křivky tajemných Elefových run, dračích ryn, dévánágárí, alfavíty nebo složité obrázky Iximů

 Struktura kmene

Náš kmen je tvořen šesti klany, které se scházejí v jednom z těchto dnů: pondělí (Mývali), úterý (Bzučiví medvídci), středa (Blatouši  a Blešivci), čtvrtek (Mloci) a pátek (Sklípkani).Asi osmdesát dětí vede 10 vedoucích a 5 instruktorů.

 

 

Schůzky

Kromě svátků a prázdnin jsou vždy v určený den a probíhají od 15.00 do 17.00 h  (pouze Bzučiví Medvídci se scházejí v úterý od 15.30 do 17.30). Náplní schůzek je především přírodověda, hry, drobné soutěže a jiné aktivity  z oblasti dramatiky a estetiky.

 Výpravy

Jsou zaměřeny na poznávání přírody zejména na Olomoucku a na Moravě.

 Ochrana přírody

Vyrábíme, vyvěšujeme a čistíme ptačí budky, mapujeme doupné stromy, vzácné rostliny a živočichy, čistíme lesy a pečujeme o malé stromky...

 Tábory

Pravidelně jezdíváme na výpravy v době podzimních a jarních prázdnin, v létě pořádáme velký kmenový tábor a menší přírodovědnou expedici.

 Soutěže

Pravidelně se zúčastňujeme soutěže Zelená stezka - Zlatý list, ve které šestičlenná družstva prokazují znalosti v různých přírodovědných oborech a snaží se dostat do národního kola soutěže. Posledním největším úspěchem bylo loňské vítězství našich mladších a těsné druhé místo starších  v Orlických horách.

 Akce pro veřejnost

Připravujeme a zajišťujeme přírodovědné stezky pro malé děti, výtvarné a přírodovědné výstavy v Pavilonu zájmové činnosti DDM Olomouc, setkání ke Dni Země pro nejmenší a stanoviště na Ekojarmarku.

Minizoo v Pavilonu zájmové činnosti DDM

Chováme různé druhy živočichů (např. želvy, činčily, agamy, ryby …) a děti o ně pečují na začátku každé schůzky.  Staráme se o ně i   v době všech prázdnin.

 Finance

Členský příspěvek na pololetí  pro zú DDM je 400 Kč (platí se v září a v únoru) a pro oddíl mladých ochránců přírody ČSOP 150 Kč v lednu na celý následující rok. Na zajištění činnosti v PZČ DDM velkou mírou přispívá stát buď formou pravidelného příspěvku nebo dotací na projekty a to částkou až 800,- Kč na dítě za rok. Další projekty hrazené státem (výpravy, tábory, vybavení) uskutečňujeme v rámci činnosti ČSOP.

Nováčci a přijmutí do klanu

Obvykle do jednoho roku je každý nováček slavnostně přijat do klanu. Stává se tak na klanových nebo kmenových sněmech na táborech či větších výpravách. Nováček má od té chvíle právo nosit znak a šátek barvy svého klanu. Je samozřejmostí, že se předtím podílí na oddílovém životě (psaní kroniky, deníků, pečuje o nástěnku, vede si osobní zápisník, má kápezetku, stará se o některé živočichy, snaží se mluvit slušně a kamarádsky chovat, zúčastňuje se pravidelně schůzek a v rámci svých možností výprav do přírody …A po přijetí také…

Hlavní akce roku 2008 – 2009

v září např.  pojedeme na Hoštejn,  v říjnu o podzimních prázdninách (25.-29.10.) na Ochoz u Konice, 11.10. bude přírodovědná stezka Liška Ema na podzim, 5.-7.12. VIII. sněm kouzelníků na Ochoze, vánoční besídky,  24.1. Liška Ema v zimě,  budeme vyrábět ptačí budky,  7.-13.2. pojedeme na  jarní prázdniny na Ochoz, 9.4. bude Kuličkiáda, 17.4. MK Zelené stezky,  22.4. Den Země pro nejmenší a další výpravy do přírody , 1.5. Ekojarmark,  16.5. možná pojedeme na  krajské kolo Zelené stezky  a pak třeba i na národní kolo,  v létě velký kmenový tábor v Lubě - u Krkaté Baby  …

 

Zákony Lidu Medvědího potoka

Buď ochránce přírody.

Pomáhej lidem, buď ohleduplný a nikomu neubližuj. Neruš ostatní ve spánku.

Mluv slušně a nepomlouvej.

Mluv pravdu se svým bratrem a sestrou .

Nepřivlastňuj si cizí majetek. Vracej zapůjčené věci včas a v pořádku.

Hraj vždy čestně a pro radost ze hry.

Nepohrdej žádným jídlem.

Měj úctu k ohni a ke všem zákonům obydlí.

Na výpravách nechávej konzumní svět ve městě, na výpravy jezdíme za kamarády a za přírodou ...

Na sněmu kmene či klanu v kruhu ogamu mluv vždy až na tebe přijde řada, měj úctu k náčelníkům

a šamanům, chraň symboly a jméno kmene a svého klanu.

 

Ochránce přírody

Váží si všeho živého, neboť ví, že každý jedinec je článkem řetězu udržujícího život na Zemi

Nepoškozuje stromy a netrhá květiny pro zvadlou krásu

Neruší klid živočichů a pokud je pojídá, děkuje jim za jejich život

Je skromný, bere si od přírody jen tolik, kolik potřebuje

Neznečišťuje odpadky půdu, vodu a ovzduší

Do chráněných území vstupuje jen po značených cestách, netáboří mimo určených míst

Upozorňuje na případy znečištění nebo poškození  přírody,

pomáhá při její obnově

Raduje se z krásy a zázraků přírody a vítá každý den ve svém životě

 

 

Dům dětí a mládeže Olomouc, tř. l7. listopadu 47,771 74 Olomouc 1 

tel: 585 223 233, e-mail:  panda@ddmolomouc.cz

Jaroslav Marx           mobil: 737 41 88 16

DDM:  www.ddmolomouc.cz

ZO 71/02 ČSOP Upolín, Skřivánčí 23, 779 00 Olomouc 9

upolin@upolin.com

Lid Medvědího potoka: www.upolin.com/LMP/lmp.htm